Навчально-методична робота PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 08 January 2014 14:24

 

Навчально-методичний доробок кафедри за останні роки:

 

Підручники та навчальні посібники з грифом МОН України:


Хімія

Корчинський Г. А., 2002

Важливе місце у підручнику відведено квантово-механічним даним про будову речовини. Розглядаються будова, властивості та застосування рідинних кристалів. У даному підручнику викладено процеси та явища, які мають теоретичні, практичні значення для сучасного виробництва, наприклад: процеси електрохімії, утворення епітаксиальних плівок, закони діючих мас, хімічних реакцій і напівпровідників. Хімія елементів розглядається у плані конструктивних матеріалів. Цьому присвячено розділи метали, напівпровідники. Властивості органічних сполук, полімерів пояснюються на основі теорії хімічного зв'язку. У підручнику широко використана номенклатура IUPAC.

 

 

 

 

Збірник тестових завдань з органічної хімії

під ред. проф. Ранського А. П., 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Органічна хімія. Теорія та практикум

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., 2012

В практикумі викладено правила роботи і техніки безпеки в хімічній лабораторії. Розглянуто основні методи вилучення та очищення органічних речовин. Наведено якісні реакції на деякі класи органічних сполук та синтези органічних сполук, які згруповано  за типами реакцій. На прикладі діючих речовин, непридатних до використання пестицидів, розглянуто методи вилучення та хімічного модифікування цінних речовин із вторинної технічної сировини з метою їх подальшого використання. Матеріал посібника викладено у шести розділах, кожний із яких не лише вирішує конкретну самостійну задачу, а й доповнює та допомагає вирішити більш складні завдання наступних розділів.

 

 

 

 

Хімія

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С., 2012

В навчальному посібнику викладені найважливіші поняття, закони та теоретичні положення, що становлять фундамент хімічних знань в обсязі, передбаченому навчальною програмою з "Хімії" довузівської підготовки іноземних громадян для інженерно-технічних та інженерно-економічних спеціальностей.

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальні посібники з грифом ВНТУ:


Основи екології

Євсєєва М. В., 2000

Навчальний посібник призначений для студентів всіх спеціальностей підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою з метою поглибленого вивчення теоретичних і практичних питань сучасної екології.

«Людству потрібні нова філософія життя, висока екологічна культура й свідомість... Віднині прогресу в наукових дослідженнях можна досягти лише об'єднаними зусиллями спеціалістів різних галузей знань»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хімія неметалів

Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С., 2003

Розглянуто теоретичні основи хімії неметалів, показано вплив неметалів та їх сполук на живі організми та стан довкілля.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Аналітична хімія. Частина 1. Якісний аналіз

Гордієнко О. А., Євсєєва М. В., Звуздецька Н. С., 2008

В лабораторному практикумі розглянуті хімічні методи розділення та виявлення йонів. Викладена методика виконання лабораторних робіт, наведені контрольні завдання з теоретичних основ аналітичної хімії та якісного аналізу. Практикум розроблений у відповідності з програмою дисципліни “Аналітична хімія природного середовища”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Органічна хімія. Теорія та лабораторний практикум

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., 2010

В практикумі викладено правила роботи і техніки безпеки в хімічній лабораторії. Розглянуто основні методи вилучення та очищення органічних речовин. Наведено якісні реакції на деякі класи органічних сполук та синтези органічних сполук, які згруповано за типами реакцій. На прикладі діючих речовин непридатних до використання пестицидів розглянуто методи вилучення та хімічного модифікування цінних речовин із вторинної технічної сировини з метою їх подальшого використання. Матеріал посібника викладено у шести розділах, кожний із яких не лише вирішує конкретну самостійну задачу, а і доповнює та допомагає вирішити більш складні завдання наступних розділів.

 

 

 

 

 

Хімія для студентів-іноземців підготовчих факультетів технічних вищих навчальних закладів

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С., 2010

В навчальному посібнику викладені найважливіші поняття, закони та теоретичні положення, що становлять фундамент хімічних знань в обсязі, передбаченому навчальною програмою з хімії довузівської підготовки іноземних громадян для інженерно-технічних та інженерно-економічних спеціальностей.

 

 

 

 

 

 

 


Органічна хімія і екологія. Частина 1

Ранський А. П., 2012

Навчальний посібник містить теоретичні основи будови та реакційної здатності органічних сполук. Розглянуті методи добування, будова, фізичні і хімічні властивості аліфатичних вуглеводнів. Екологічні питання органічної хімії охоплюють аналіз сучасного хімічного комплексу України, способи знешкодження деяких високотоксичних органічних сполук.

 

 

 

 

 

 

 


Органічна хімія і екологія. Частина 2

Ранський А. П., 2012

Навчальний посібник містить методи добування, будову, фізичні і хімічні властивості ароматичних вуглеводнів та функціональних аліфатичних і ароматичних похідних. Екологічні питання органічної хімії охоплюють аналіз сучасного хімічного комплексу України, способи  знешкодження деяких високотоксичних органічних сполук, а також характеристику альтернативних (відновлювальних) джерел енергії.

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління та поводження з відходами. Частина 1. Технології знезараження непридатних пестицидів

Петрук В. Г., Ранський А. П., Васильківський І. В. та ін., 2012

В посібнику подані загальні властивості, фізико-хімічні характеристики, класифікація, ефективні схеми деструкції та сучасні екологічні технології і способи знешкодження непридатних пестицидів, їх вплив на довкілля і людину. Розрахований на студентів екологічних та хіміко-технологічних спеціальностей ВНЗ, а також наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються розробленням екологічних технологій і проектуванням систем знешкодження токсичних відходів. Посібник може бути корисним для фахівців управлінь охорони навколишнього природного середовища, екологічних інспекцій та працівників комунального господарства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органічна хімія. Збірник задач

Ранський А. П., Прокопчук С. П., Тітов Т. С., 2013

В збірнику задач викладені завдання для самостійної та контрольної робіт студентам денної і заочної форми навчання з дисципліни «Органічна хімія в технологічних процесах». Збірник задач складається з трьох розділів, в яких розглянуто завдання з номенклатури хімічних сполук, розв’язання схем хімічних перетворень органічних речовин і розрахункових задач. В кожному з наведених розділів подано приклади для виконання даних завдань.

 

 

 

 

 

 

 

 


Типові завдання та задачі з хімії

Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С., Панченко Т. І., Радомська А. О., 2016

Посібник містить перелік основних теоретичних питань та рекомендовану літературу для їх опрацювання, приклади виконання типових завдань, а також контрольні вправи і задачі. Посібник призначений для студентів бакалаврату за скороченим терміном підготовки.

 

 

 

 

 

 

 

 


Хімія. Теорія та практикум. Частина 1

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С., 2016

В навчальному посібнику викладено найважливіші поняття, закони та теоретичні положення, що становлять фундамент хімічних знань в обсязі, передбаченому навчальною програмою з хімії для інженерно-технічних спеціальностей. Наведено методики виконання лабораторних дослідів, завдання для самостійної роботи і тести перевірки знань студентів.

 

 

 

 

 

 

 

Хімія. Теорія та практикум. Частина 2

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С., 2016

В навчальному посібнику викладено найважливіші поняття, закони та теоретичні положення, що становлять фундамент хімічних знань в обсязі, передбаченому навчальною програмою з хімії для інженерно-технічних спеціальностей. Наведено методики виконання лабораторних дослідів, завдання для самостійної роботи і тести перевірки знань студентів.

 

 

 

 

 

 

 

 

Електрохімічні процеси. Теорія та практикум

Євсєєва М. В.,Ранський А. П.,Гордієнко О. А., 2017

В навчальному посібнику викладені теоретичні положення та практичне застосування електрохімічних процесів, розглянуті загальні властивості металів в обсязі, передбаченому навчальною програмою з хімії для інженерно-технічних спеціальностей. Наведені методики виконання лабораторних дослідів, завдання для самостійної роботи і тести для перевірки знань студентів.

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладачами кафедри створено матеріали для дистанційної форми навчання та методичні вказівки до вивчення основних розділів з різних дисциплін, курсових робіт, лабораторні практикуми до проведення лабораторних робіт з загальної, органічної, аналітичної хімії та фізико-хімічних методів аналізу води і технічних об’єктів.Last Updated on Saturday, 03 June 2017 17:49
 
Renzi: "In Italia e Cina riforme, concentrati su futuro".hogan outlet "La Cina e l'Italia hanno lo stesso approccio: stanno hogan outlet facendo riforme strutturali che stanno trasformando imoncler outlet rispettivi Paesi". Lo ha detto il premier Matteo Renzi,moncler outlet intervistato dalla Cctv, la tv cinese, a margine deimoncler outlet lavori del G20 di Hangzhou. "Ci stiamo entrambiwoolrich outlet concentrando sul futuro", ha aggiunto il premier woolrich outlet spiegando di aver affrontato il tema anche peuterey outlet nell'incontro di ieri mattina con il presidentepeuterey outlet cinese Xi Jinping. Renzi ha poi parlato del vertice burberry outlet in corso ad Hangzhou sottolineando che "cade in un burberry outlet momento di grandi opportunità per la comunità mbt outlet internazionale. Molti sono i problemi e le sfide, mbt outlet come la crescita, ma l'Italia e la Cina possono dareair jordan pas cher un messaggio di speranza agli altri colleghi, partendowoolrich outlet dalla loro amicizia". "Questa riforma non woolrich outlet tocca i poteri del capo del governo e non tocca pesi e contrappesi". Appello sinistra dem per sì Referendum. Continuawoolrich outlet il dibattito nel Pd sul referendum. Alla sinistra diwoolrich outlet Renzi non ci sono solo i no di D'Alema o i dubbi di woolrich outlet Bersani, ma arriva anche un deciso appoggio da hogan outlet parte di autorevoli esponenti ex Ds. Il loro appello,hogan outlet pubblicato sulla pagina Facebook 'sinistra per il sì', è stato firmato dalle prime personalità della politica e della società civile favorevoli al referendum hogan outlet costituzionale. Si tratta di una campagna targata sulla continuità storica dell'Ulivo alla quale hanno aderito, tra l'altro, padri nobili come Mario Tronti,doudoune moncler pas cher personalità che finora stavano in componenti diverse. E da figure di governo, come ad esempio il Guardasigilli Andrea Orlando (leader dei 'turchi'). E ildoudoune moncler pas cher governatore del Lazio, Nicola Zingarettidoudoune moncler pas cher (della 'sinistra', ma in autonomia). Condoudoune moncler pas cher questo appello nasce un percorso, si allarga la platea della sinistra Pd con, ad esempio, l'adesione di Edo Ronchi (Federazione dei Verdi). Tra le prime adesioni: Luigi Berlinguer, Franco Cassano, Vannino Chiti, Cesare Damiano, Paola de Micheli, Piero Fassino,doudoune moncler pas cher Anna Finocchiaro, Maurizio Martina, Matteo Orfini, Andrea Orlando, Edo Ronchi, Sergio Staino. "Siamo un benchmark". "Gli Stati Uniti hanno doudoune moncler pas cher valorizzato quanto fattojordan pas cher da noi in questi due anni e mezzo, essere un benchmark, un punto di riferimento è un grande passo in avanti per noi". Lo ha detto Matteo Renzi. piumini moncler outlet "Ma c'è un rischio: non cogliere le disuguaglianze. Bisogna creare le condizioni per una crescita senza differenze e non aver paura del futuro". Cooperazione Italia Cina sulla Salute. Nel dialogo con Xi, Renzi ha toccato soprattutto i temi economici e culturali come legame tra Roma e Pechino.piumini moncler outlet Tra le possibilità di cooperazione, Renzi ha piumini moncler outlet citato, oltre agli scambi economici, anche "lapiumini moncler outlet crescita negli scambi tra studenti" e la piumini moncler outlet "possibile cooperazione in Africa insieme". Penso, ha poi concluso, "alle possibilità di cooperazione nel settore della Salute. Credo che la qualità più piumini moncler outlet importante degli italiani in questo momento sia la grande attenzione verso il cibo, la salute, lo stile di vita".