ІV Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 30 вересня 2013, 02:00

25-28 вересня 2013 р. у нашому університеті відбувся ІV Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю. Кафедра хімії та хімічної технології забезпечувала функціонування секції № 4: "Проблеми агроекології та радіоекології та шляхи її вирішення. Хімія довкілля та екотоксикологія. Екологія людини та екотрофологія",

головуючі: д.х.н., проф. Ранський А. П., д.т.н., проф. Мальований М. С.,

заступник голови: к.т.н., ст. викл. Петрук Р. В.

 

Нижче розміщені доповіді, що були заявлені на секцію:

1. Акімова О.Р., Кураєва І.В., Злобіна К.С. Літологічні особливості донних відкладів м. Києва та їх екотоксикологічна небезпека

2. Войціховська А.С., Погребенник В.Д., Войціховська С.Р. Реабілітаційні заходи при забрудненні ґрунту

3. Войціховська С.Р., Мальований М.С., Попович О.Р. Переміщення та розподіл нафти в капілярній зоні ґрунту

4. Галаган Т.І Формування рільництва на рекультивованих землях

5. Гвоздяк П.І., Рильський О.Ф., Крупєй К.С. Вплив іонів Cu2+ та Cr6+ на синтез пігментів у дріжджів Rhodotorula Rubra RA-10

6. Герасимов О.И., Спивак А.Я., Андреева Т.В. Моделирование макроскопического критерия радиационного охрупчивания твердых материалов

7. Gerasymov O., Khudyntsev N., Shpyrko I. Nondestructive diagnostics of structural radioactive macro-scale defects by applying THZ spectroscopy

8. Гнатів П.С., Хірівський П.Р., Панаса Н.Є., Корінець Ю.Я. Екотоксини і захист природного довкілля

9. Грабовський В.А., Дзендзелюк О.С., Трофімук А.В. Радіоактивне забруднення деяких природних парків західного регіону України

10. Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А., Григор’єв К.В. Оцінка радіоекологічного ризику як засіб оперативного управління дозовою ситуацією на територіях, що зазнають хронічного впливу радіонуклідних полютантів

11. Гудков І.М. Роль автореабілітаційних процесів та застосування контрзаходів у покращенні радіаційної обстановки в Україні

12. Гуляр М.В., Петрук Г.Д. Особливості визначення вмісту діючої речовини у препаративних формах пестицидів

13. Гумницький Я.М., Люта О.В., Бучок І.В. Міграція кальцію нітрату вертикальним ґрунтовим профілем

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->

14. Дітяшова І.Г. Формування кишкової екосистеми за допомогою біоцевтичного засобу «Лактобіон»

15. Дудар Т.В., Станкевич С.А., Бугера М.А. Антропогенні перетворення ландшафтів в зонах видобування урану

16. Єгорова Т.М. Еколого-геохімічні особливості сільськогосподарських земель України як наукова основа відновлення їх біорізноманіття

17. Жицька Л.І. Агроекологічна оцінка родючості ґрунтів Черкаського району

18. Завальнюк О.Л. Вплив фторвмісних сполук на стан здоров’я населення України

19. Kasiyan O., Tkachenko H., Łukaszewicz Jan, Kurhaluk N., Zub S. Dynamics of the autoimmune thyroiditis's prevalence among adult in Lviv region during 2000-2010 years

20. Коваленко И.С., Хайтович А.Б. Ландшафтная приуроченность стационарно-неблагополучных пунктов по сибирской язве в Крыму

21. Кудрявицька А.М. Забезпечення вирощування високопродуктивного і якісного врожаю озимої пшениці, як екологічний фактор

22. Кудрявицька А.М. Радіаційна небезпека забруднення продукції рослинництва, як соціально-екологічна проблема

23. Ластков Д.О., Говта Л.О. Вплив природної питної води на функціональний стан людини, що мешкає в техногенно трансформованому середовищі

24. Майдебура О.П., Гудков І.М. Радіонукліди на зрошувальних ґрунтах півдня України

25. Мокін В.Б., Главацька Л.Ю. Еколого-економічна імітаційна модель сільськогосподарського регіону

26. Музальов І.І., Михайленко В.М. Порушення процесів репарації ДНК за поєднаної дії екзогенних оксидів азоту та іонізуючої радіації

27. Облап Р.В., Новак Н.Б., Димань Т.М. Застосування методу Real-Time PCR для виявлення та ідентифікації глютенів злакових культур в продуктах харчування.

28. Осаул Л.П., Осадча К.О., Воробйова В.В. Хімія довкілля та екотоксикологія

29. Палій Г.К., Назарчук О.А., Кулаков О.І., Поліщук Н., Назарчук Г.Г. Дослідження гігієнічних характеристик антимікробних матеріалів з бавовни

30. Паренюк О.Ю., Іллєнко В.В., Гудков І.М. Зміна доступності 137Cs рослинам під впливом представників мікрофлори ґрунтів

31. Петрук Р.В., Петрук В.Г., Безвозюк І.І. Екологічна безпека складів та сховищ отрутохімікатів і відновлення земель навколо них

32. Петрук Р.В., Петрук В.Г., Безвозюк І.І., Березюк А.П. Методи відновлення земель забруднених пестицидами та їх еколого-економічне обґрунтування

33. Погребенник В.Д., Чаповська Р.Б., Барига А. Екологічні дезінфекційні засоби в цукровій галузі як основа безпечності готового продукту

34. Поливаний С.В., Кур’ята В.Г. Вплив регуляторів росту на якість продукції маку олійного

35. Пономаренко О.М., Самчук А.І., Огар Т.В., Попенко Е.С., Антоненко О.Г., Красюк О.П., Макаренко Т.І. Cелен в об’єктах довкілля України

36. Поп Г.С., Бодачівська Л.Ю., Бондаренко О.М. Запобігання розповсюдженню та ліквідація забруднень паливно-мастильних матеріалів

37. Рідей Н.М., Строкаль В.П., Гусак К.В. Агроекологічна оцінка земель для вирощування сільськогосподарських культур

38. Рогач Т.І. Вплив регуляторів росту на хімічний склад насіння і якість олії Helianthus Annuus L.

39. Розпутний М.В. Зависимость качества зерна и уровня минерального питания при выращивании озимой пшеницы

40. Салига Ю.Т., Росаловський В.П., Грабовська С.В. Нейротоксичність фосфорорганічних пестицидів: екологічні та медико-біологічні аспекти

41. Сергета І.В., Мостова О.П., Панчук О.Ю., Теклюк Р.В., Дударенко О.Б., Дунець І.Л., Стоян Н.В., Ваколюк Л.М., Лукіна Н.Ю., Сергета Д.П., Макарова O.I., Тимощук О.В. Характеристики донозологічних станів та адаптаційних ресурсів організму як критеріальні показники оцінки особливостей впливу довкілля на здоров’я людини

42. Скалозубов В.И., Габлая Т.В., Ващенко В.Н., Гудима А., Кочнева В.Ю., Волошина С.Л.Основы управления старением систем и оборудования АЭС c целью повышения их экологической безопасности

43. Стародубцев В.М., Ладика М.М., Чернявська Г.К. Підтоплені ґрунти мікрозападин Лісостепу, їх особливості та агроекологічна роль

44. Строкаль В.П., Рибалко Ю.В., Хітренко Т.Ф., Костенко М.С. Екологічна паспортизація ґрунтового покриву

45. Тимченко С.Л. Виявлення ранніх вегетотропних ефектів свинцю при фонової експозиції у дітей

46. Федорова В.М., Кобець С.О. Сорбція 90Sr глинистими мінералами з осадженими на їх поверхні гуміновими кислотами та гідроксидами заліза

47. Ходаніцька О.О., Кур’ята В.Г. Застосування хлормекватхлориду для оптимізації продукційного процесу льону олійного

48. Шевчук О.А. Перспективи підвищення ефективності та екологічної безпеки застосування синтетичних регуляторів росту інгібіторного типу у рослинництві

49. Юшкевич О.О. Ефективність контрзаходів мінімізації наслідків ЧАЕС для розвитку сільськогосподарських підприємств

50. Iavniuk A.A., Kutlakhmedov YU.O. Box models of 137Cs and 90Sr radionuclides migration in Glyboke and Daleke lakes within Chernobyl exclusion zone

51. Яворська С.В., Остапчук Я.М. Проблемні аспекти використання ГМО в продукції харчової галузі в Україні

52. Большаніна С.Б., Івченко В.Д., Матюшенко І.Ю. Вплив кислотності середовища на процес видалення іонів Fе2+ та Fе3+ з водних розчинів мінеральними сорбентами

53. Ткачук О.О. Безпека застосування синтетичних регуляторів росту в практиці рослинництва

54. Зарубин О.Л., Зарубина Н.Е., Костюк В.А., Малюк И.А. 137Cs в биоте водоема-охладителя ЧАЭС в начале его трансформации

55. Данченко Ю.М., Андронов В.А. «Зелена» хімія епоксиамінних зв’язуючих для полімерних будівельних матеріалів

56. Васильківський І.В., Петрук В.Г., Міськів С.В., Кватернюк С.М. Забруднення продуктів харчування аерозольними радіонуклідами ХАЕС

57. Васильківський І.В., Петрук В.Г., Міськів С.В., Кватернюк С.М. Екологічна оцінка аерозольного викиду ХАЕС

58. Васильківський І.В., Петрук В.Г., Килимник В.О., Кватернюк С.М. Характеристика впливу електромагнітних полів на організм людини

59. Слободиський А.П., Васильківський І.В., Петрук В.Г., Кватернюк С.М. Вплив промислових аерозолів на динаміку пневмоконіозу в Україні

60. Слободиський А.П., Васильківський І.В., Петрук В.Г., Кватернюк С.М. Вплив техногенних аерозолів на динаміку легеневих захворювань населення України

61. Прищепа А.М. Оцінка якісного стану ґрунтового покриву агросфери зони впливу урбосистем

62. Фещенко В.П., Гуреля В.В., Щербатюк А.Ф. Радіоекологічне навантаження на населення Житомирської області та шляхи його мінімізації

63. Карабин В.В., Войціховська А.С. Знешкодження заборонених і непридатних для використання пестицидів на території Львівщини

На ІV Всеукраїнський з’їзд екологів викладачі та співробітники кафедри хімії та хімічної технології представили 4 доповіді, що наведені нижче.

1. Гордієнко О.А., Ранський А.П., Тітов Т.С., Пивоваров О.А. Технологічний дизайн додатків до індустріальних олив на основі вторинної органічної сировини

2. Тітов Т.С., Прокопчук С.П., Березюк А.П., Груздєва О.В. Переробка високотоксичного сірковуглецю коксохімічних виробництв в додатки до індустріальних олив

3. Панченко Т.І., Євсєєва М.В., Звуздецька Н.С., Почверук А.О., Свергун Б.С. Гетерометалеві координаційні сполуки Cu(II), Ni(II) і Co(II) з основами Шиффа

4. Безвозюк І.І., Ранський А.П., Петрук В.Г. Системний аналіз властивостей деяких стійких органічних забруднювачів

 

Останнє оновлення на Середа, 23 квітня 2014, 10:00
 

Хто он-лайн

На даний момент 89 гостей на сайті
Renzi: "In Italia e Cina riforme, concentrati su futuro".hogan outlet "La Cina e l'Italia hanno lo stesso approccio: stanno hogan outlet facendo riforme strutturali che stanno trasformando imoncler outlet rispettivi Paesi". Lo ha detto il premier Matteo Renzi,moncler outlet intervistato dalla Cctv, la tv cinese, a margine deimoncler outlet lavori del G20 di Hangzhou. "Ci stiamo entrambiwoolrich outlet concentrando sul futuro", ha aggiunto il premier woolrich outlet spiegando di aver affrontato il tema anche peuterey outlet nell'incontro di ieri mattina con il presidentepeuterey outlet cinese Xi Jinping. Renzi ha poi parlato del vertice burberry outlet in corso ad Hangzhou sottolineando che "cade in un burberry outlet momento di grandi opportunità per la comunità mbt outlet internazionale. Molti sono i problemi e le sfide, mbt outlet come la crescita, ma l'Italia e la Cina possono dareair jordan pas cher un messaggio di speranza agli altri colleghi, partendowoolrich outlet dalla loro amicizia". "Questa riforma non woolrich outlet tocca i poteri del capo del governo e non tocca pesi e contrappesi". Appello sinistra dem per sì Referendum. Continuawoolrich outlet il dibattito nel Pd sul referendum. Alla sinistra diwoolrich outlet Renzi non ci sono solo i no di D'Alema o i dubbi di woolrich outlet Bersani, ma arriva anche un deciso appoggio da hogan outlet parte di autorevoli esponenti ex Ds. Il loro appello,hogan outlet pubblicato sulla pagina Facebook 'sinistra per il sì', è stato firmato dalle prime personalità della politica e della società civile favorevoli al referendum hogan outlet costituzionale. Si tratta di una campagna targata sulla continuità storica dell'Ulivo alla quale hanno aderito, tra l'altro, padri nobili come Mario Tronti,doudoune moncler pas cher personalità che finora stavano in componenti diverse. E da figure di governo, come ad esempio il Guardasigilli Andrea Orlando (leader dei 'turchi'). E ildoudoune moncler pas cher governatore del Lazio, Nicola Zingarettidoudoune moncler pas cher (della 'sinistra', ma in autonomia). Condoudoune moncler pas cher questo appello nasce un percorso, si allarga la platea della sinistra Pd con, ad esempio, l'adesione di Edo Ronchi (Federazione dei Verdi). Tra le prime adesioni: Luigi Berlinguer, Franco Cassano, Vannino Chiti, Cesare Damiano, Paola de Micheli, Piero Fassino,doudoune moncler pas cher Anna Finocchiaro, Maurizio Martina, Matteo Orfini, Andrea Orlando, Edo Ronchi, Sergio Staino. "Siamo un benchmark". "Gli Stati Uniti hanno doudoune moncler pas cher valorizzato quanto fattojordan pas cher da noi in questi due anni e mezzo, essere un benchmark, un punto di riferimento è un grande passo in avanti per noi". Lo ha detto Matteo Renzi. piumini moncler outlet "Ma c'è un rischio: non cogliere le disuguaglianze. Bisogna creare le condizioni per una crescita senza differenze e non aver paura del futuro". Cooperazione Italia Cina sulla Salute. Nel dialogo con Xi, Renzi ha toccato soprattutto i temi economici e culturali come legame tra Roma e Pechino.piumini moncler outlet Tra le possibilità di cooperazione, Renzi ha piumini moncler outlet citato, oltre agli scambi economici, anche "lapiumini moncler outlet crescita negli scambi tra studenti" e la piumini moncler outlet "possibile cooperazione in Africa insieme". Penso, ha poi concluso, "alle possibilità di cooperazione nel settore della Salute. Credo che la qualità più piumini moncler outlet importante degli italiani in questo momento sia la grande attenzione verso il cibo, la salute, lo stile di vita".